สังคมอินเดียและวิถีชีวิต

องค์กรแห่งชีวิตทางสังคมในอินเดีย อินเดียมีความหลากหลายที่น่าประหลาดใจในแทบทุกด้านของชีวิตทางสังคม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ภาษา ภูมิภาค เศรษฐกิจ ศาสนา ชนชั้น และวรรณะตัดผ่านสังคมอินเดีย

ซึ่งเต็มไปด้วยความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทและความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างระหว่างอินเดียเหนือและอินเดียใต้มีความสำคัญเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะในระบบเครือญาติและการแต่งงาน สังคมอินเดียมีหลายแง่มุมจนบางทีอาจไม่รู้จักในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อื่นใดของโลก—มันเหมือนกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับยุโรปมากกว่ารัฐชาติเดี่ยวอื่นใด การเพิ่มความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมอินเดียร่วมสมัยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ และกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกัน ถึงกระนั้น ท่ามกลางความซับซ้อนของชีวิตชาวอินเดีย รูปแบบทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางช่วยเพิ่มความสามัคคีและระเบียบทางสังคม

ลำดับชั้น อินเดียเป็นสังคมที่มีลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นในอินเดียเหนือหรืออินเดียใต้ ฮินดูหรือมุสลิม ในเมืองหรือหมู่บ้าน แทบทุกสรรพสิ่ง ผู้คน และกลุ่มสังคมจะได้รับการจัดอันดับตามคุณสมบัติที่จำเป็นต่างๆ

แม้ว่าอินเดียจะเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง แต่แนวคิดเรื่องความเสมอภาคสมบูรณ์นั้นแทบไม่ปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวัน สังคมเอเชียในอินเดีย Asia Society India นำเสนอมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเอเชียสมัยใหม่ ปลูกฝังความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจการของเอเชียแปซิฟิกผ่านรายการที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การประชุมโต๊ะกลมด้านนโยบาย

การแสดงดนตรี และการฉายภาพยนตร์ อินเดียมีความหลากหลายที่น่าประหลาดใจในแทบทุกด้านของชีวิตทางสังคม ลำดับชั้นทางสังคมปรากฏชัดในกลุ่มวรรณะ ในหมู่บุคคล และในครอบครัวและเครือญาติ วรรณะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดู

แต่กลุ่มวรรณะก็ยังมีอยู่ในหมู่ชาวมุสลิม อินเดีย คริสเตียน และชุมชนทางศาสนาอื่นๆ ภายในหมู่บ้านหรือเมืองส่วนใหญ่ ทุกคนรู้ลำดับชั้นของแต่ละวรรณะที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่น และความรู้นี้หล่อหลอมพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา บุคคลยังได้รับการจัดอันดับตามความมั่งคั่งและอำนาจ ตัวอย่างเช่น ผู้มีอำนาจบางคนหรือ “ชายร่างใหญ่”

นั่งบนเก้าอี้อย่างมั่นใจ ในขณะที่ “ชายร่างเล็ก” เข้าเฝ้าเพื่อขอขมา ไม่ว่าจะยืนหรือนั่งยองๆ โดยไม่เกรงใจว่าจะนั่งข้างชายผู้มีฐานะสูงศักดิ์ทัดเทียมกัน ลำดับชั้นมีบทบาทสำคัญในครอบครัวและกลุ่มเครือญาติเช่นกัน

โดยที่ผู้ชายจะมีอายุมากกว่าผู้หญิงที่มีอายุใกล้เคียงกัน และญาติที่อาวุโสกว่าญาติที่อายุน้อยกว่า สมาชิกในครอบครัวให้ความเคารพอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ทางตอนเหนือของอินเดีย ลูกสะใภ้แสดงความเคารพต่อสามีของเธอ ต่อสะใภ้อาวุโสทุกคน และต่อลูกสาวทุกคนในครัวเรือน พี่น้องก็รับรู้ถึงความแตกต่างของอายุเช่นกัน โดยพี่น้องที่อายุน้อยกว่าจะเรียกพี่น้องที่อายุมากกว่าด้วยคำที่เคารพมากกว่าการเรียกชื่อ

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บตรง